Glossari de projectes

Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) de la Generalitat de Catalunya. La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

L'escola aposta per l'aprenentatge de l'anglès i per aquest motiu s'introdueix aquesta nova llengua des de P3 d'una manera lúdica i vivencial.
Auxiliar de conversa nadiu, proves oficials de Cambridge (nivell A2 a 6è de primària) i estada d'estiu a Gal·les per als alumnes de cicle superior.
El programa Euromania neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès. L’Euromania és un mètode per a l’aprenentatge multilingüe. El seu objectiu és el de construir el saber o el saber fer en el context de la intercomprensió de les llengües romàniques.
L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant. Altres objectius vinculats al projecte són: Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat, Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn, Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de secundària a valors propis de la vida en societat, Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà, Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària i Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.
Els projectes eTwinning afavoreixen l’aprenentatge en col·laboració: els alumnes aprenen uns dels altres, interactuen, es comuniquen i, d’aquesta manera, se senten responsables del seu propi aprenentatge. Un projecte eTwinning s’inicia amb la participació mínima de dos professors de nacionalitat diferent. Posteriorment, s’hi podran afegir més professors de qualsevol nacionalitat. El tema serà qualsevol acordat pels professors participants.
A Cicle Superior, es treballen alguns dels continguts de l'àrea de medi en anglès amb l’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), CLIL en anglès. Promou l’autonomia de l’alumne, incrementa el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.
Programes d'intercanvi amb escoles de països europeus, amb mobilitat d'alumnes i/o de professors.
Realitzem varies àres a través de la llengua anglesa. A l'educació infantil fem la psicomotricitat en anglès i a primària fem medi i plàstica en llengua estrangera.
Fem servir la consciencia fonològica en llengua anglesa per aprendre a llegir i escriure. A partir de 1r de primària s'introdueixen els sons fonètics que ajuden a entendre l'escriptura i la lectura.
Classes de xinès des d'educació infantil 4 anys