Glossari de projectes

En aquest projecte es tracta d’utilitzar el mitjà de comunicació radiofònic per a treballar aspectes lingüístics i literaris de l’àrea de llengua catalana. A l’hora podrem treballar aspectes de les noves tecnologies, de l’àmbit d’educació artística i d’educació en valors. 

El projecte consisteix en l’edició d’una revista escolar. Des de la vessant pedagògica: per motivar l’alumnat en l’ús funcional de la llengua, triant i elaborant les seves pròpies notícies. Des d’una vessant social: per crear un espai per a l’intercanvi d’experiències i opinions entre la família i l’escola.

Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) de la Generalitat de Catalunya. La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Pla d'impuls de la lectura.
Batxillerat Dual Espanyol i Nord-Americà
Projecte transversal intercicles (CFGM i CFGS) per fomentar l'anglès com a llengua estrangera dins de l'àmbit professional en que s'estan formant els nostres alumnes.