Glossari de projectes

L’objecte de les convocatòries del programa l’Erasmus + és la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnes i professors d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països. 

Aquestes accions afavoreixen el desenvolupament, la transferència i implementació de pràctiques innovadores que garanteixen una millora de la nostra qualitat educativa. A més ajuden a impulsar les competències bàsiques, especialment, l’emprenedoria, les llengües i les TAC entre el nostre alumnat. Afavoreixen la prevenció de l’abandonament escolar i fomenten la inclusió i el respecte cap a altres cultures.

 

Gestió del lleure de manera assertiva amb activitats interedats.

Formació de l'alumnat en tècniques teatrals per a la representació de contes a centres de primària de l'entorn.
Projecte d'educació emocional en petits grups a 2n d'ESO que es concreta amb la participació voluntària en el projecte de formació d'alumnat mediador a partir de 3r.
Gestió del lleure de manera assertiva amb activitats interedats
Tutors personals amb màxim de 20 alumnes per tutr/a
Et preparem per intervenir en tasques de coordinació d'equips en activitats en el lleure educatiu, capacitant-los per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal i monitoratge.